Uw kostbaarste bezit in goede handen…

Als kersverse ouder, of wellicht is uw kind al weer ietsje ouder, is het best moeilijk om uw kind, uw kostbaarste bezit, over te dragen aan de zorg van de gastouder. Met name met jonge baby’s kan dit voor ouders een drempel zijn. Daarom moeten onze gastouders aan strenge criteria voldoen. 

De aanmeldingsprocedure verloopt als volgt:

Aanmelding 

Na aanmelding van een ouder wordt er een persoonlijk intakegesprek gehouden door een bemiddelingsmedewerker met de ouder. Tijdens het gesprek worden alle wensen m.b.t. de kinderopvang van de vraagouder vastgelegd.

Kennismakingsgesprek

Op het moment dat het gastouderbureau een voorstel doet aan zowel de ouder als de gastouder over een koppeling volgt er een gesprek tussen beide partijen. Bij het kennismakingsgesprek is, tenzij daar om verzocht wordt, geen bemiddelingsmedewerker aanwezig. In deze bijeenkomst worden tussen de gast- en ouder zaken besproken die betrekking hebben op de opvang van het kind.

 Koppelingsgesprek

Wanneer beide partijen besloten hebben met elkaar verder te gaan wordt er door het gastouderbureau een afspraak gemaakt voor een koppelingsgesprek. Hier is de bemiddelingsmedewerker bij aanwezig. Tijdens dit gesprek komen alle zaken aan de orde die te maken hebben met de opvang van het kind; de gewenste opvangtijden, afspraken over de opvoeding, omgang met het kind en allerlei andere zaken van praktische aard. Ter bekrachtiging van de gemaakte afspraken wordt er een overeenkomst van opdracht betreffende gastouderopvang tussen ouder en gastouder afgesloten en ondertekend. Ten slotte wordt er kort informatie gegeven over de meldcode en het pedagogisch beleidsplan.

 Proeftijd

Er wordt een proeftijd gehanteerd van 2 maanden, in deze periode kan zowel de gastouder als de ouder de koppeling, zonder opzegtermijn, beëindigen. De bemiddelingsmedewerker neemt doorgaans tijdens deze periode contact op met beide partijen om na te gaan of het bevalt en of er eventueel vragen en/of problemen zijn.

Opzegtermijn

Na de proeftijd besluiten beide partijen of ze door willen gaan met de opvang. Is dit het geval dan geldt er vervolgens een opzegtermijn van één maand voor ouder en  gastouder.

 Evaluatie en Begeleiding

Rond de einddatum van de proeftijd en vervolgens minimaal één maal per jaar zal er met de ouder en gastouder een evaluatiegesprek worden gehouden.

Het gastouderbureau zal minimaal 1x per jaar een contactmoment met de ouder hebben om de voortgang en eventuele wijziging van de opvang te bespreken.

Bij de gastouder zal 1x per jaar de (wettelijk verplichte) risico-inventarisatie plaatsvinden. Hierin wordt bekeken of de woning van de gastouder nog steeds voldoet aan de wettelijke eisen voor kinderopvang. Daarnaast wordt iedere gastouder minimaal 2x per jaar bezocht door het gastouderbureau.

Klachtenregeling en Geschillencommissie

Vanaf 1 januari 2016 zijn alle houders van gastouderbureau’s volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht zich te registeren bij de Geschillencommissie Kinderopvang, waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is.

GOB Spelen is leren beschikt over een klachtenregeling. Klik op: klachtenregeling. In deze klachtenregeling wordt de klachtenprocedure uitgelegd; een stappenplan dat waarborgt dat klachten door ons serieus en professioneel worden behandeld. Bij deze klachtenregeling is ook een klachtenformulier toegevoegd. Via dit klachtenformulier kunt u uw klacht kenbaar maken. U kunt dit ingevulde klachtenformulier opsturen naar gastouderbureau GOB Spelen is leren (Purcellstraat 82 1323 ME Almere). De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld. Rechts onderaan de site kunt u onze klachtenregeling downloaden.

Gastouderbureau Spelen is leren is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Uw klacht kunt u klacht op twee manieren indienen:
Digitaal: klik op Klacht indienen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Meer informatie over De Geschillencommissie is te vinden op www.degeschillencommissie.nl of via het telefoonnummer: 070 310 53 10.

In 2019 is er 1 klacht ingediend tegen GOB Spelen en is leren. Het betrof  een geschil tussen gastouder-ouder. De Geschillencommissie Kinderopvang heeft de klacht beoordeeld. Voor meer info zie: Jaarverslag klachten 2019

Call Now Button