NIEUWSBRIEF oktober 2020

Beste gastouders, ouder(s)/verzorger(s)

Dag van de gastouder

Op 17 september 2020 was het de dag van de gastouder. Wij zijn ontzettend blij en dankbaar met de samenwerking die wij met onze gastouders hebben. Wij zijn langs alle gastouders in Almere geweest om een cadeautje af te geven.

Update corona                                                                                                                    

Op 18 september 2020 heeft minister Hugo de Jonge besloten dat de regels voor het toelaten van verkouden kinderen op de kinderopvang en in het basisonderwijs gelijk moet worden getrokken. Dat betekent dat kinderen van 7 t/m 12 jaar met een snotneus in bepaalde gevallen ook naar de gastouder en school mogen. Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar één beslisboom is. Met deze beslisboom kun je bepalen of een kind van 0 jaar t/m groep 8 met een neusverkoudheid wel of niet naar de gastouder en/of school mag komen. Zie bijlage.

Verder is er een versoepeling doorgevoerd in de regels voor gastouders. Wanneer een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten heeft maar niet in contact komt met ouders of kinderen die worden opgevangen door de gastouder, mag de gastouder opvang blijven bieden.

Naar aanleiding van bovenstaande is het protocol Kinderopvang ook aangepast. Zie bijlage.

 Nieuws kinderopvang
App kinderopvangtoeslag:

Op 2 juli 2020 is de app Kinderopvangtoeslag gelanceerd. Hiermee kunnen ouders snel en gemakkelijk wijzigingen doorgeven. Daarnaast kan de belastingdienst een signaal geven via de app als de kinderopvangtoeslag b.v. niet meer klopt. U vindt de app in de appstores onder naam ‘Kinderopvangtoeslag’.

De belastingdienst biedt hiernaast ook nog extra begeleiding m.b.t. het doorgeven van wijzigingen voor de kinderopvangtoeslag. Een persoonlijk begeleider van de belastingdienst zal er dan samen met u voor zorgen dat u de juiste toeslag krijgt. U kunt zich hiervoor opgeven bij Sandy Copijn.

Kinderopvangtoeslag:

Het maximale uurtarief voor gastouderopvang stijgt van 6,27 euro (2020) naar 6,49 euro in 2021. Let op: als ouder moet u ieder jaar zelf het nieuwe tarief van uw gastouder doorgeven aan de Belastingdienst t.b.v. de kinderopvangtoeslag.

Het kan zijn dat het uurtarief van uw gastouder per 1 januari 2021 verhoogd wordt. De gastouder zal u voor 1 december 2020 hiervan op de hoogte brengen.

Als het uurtarief wijzigt, krijgt u een bijlage verstuurd met het nieuw uurtarief voor aan de overeenkomst. Dit zal via Signrequest verstuurd worden.

VVE

Het is herfst! De herfst is een mooi thema om aan te bieden aan jonge kinderen. Het is namelijk iets waar kinderen dagelijks mee in aanraking komen. Het thema sluit daarom goed aan bij de belevingswereld van het kind. Het kan heel concreet en tastbaar gemaakt worden door een leuke wandeling te maken en te benoemen wat je allemaal ziet. Spelenderwijs kan er b.v. aandacht besteed worden aan het leren tellen. ‘Hoeveel kastanjes heb jij gevonden?’

Kortom, je kunt veel leuke activiteiten koppelen aan dit thema.

 

Jarigen

5 september: Maxim wordt 1 jaar

23 september: Mia wordt 8 jaar

26 september: Yael wordt 3 jaar

4 oktober:      Daan wordt 1 jaar

30 oktober:    Ziya wordt 3 jaar

9 november:  Ella wordt 4 jaar

9 november: Maria wordt 6 jaar

18 november:           Zane wordt 2 jaar

21 november:           Roos wordt 3 jaar

Hieperdepiep hoera!! Van harte gefeliciteerd namens Gastouderbureau Spelen is leren!
Algemene info

 • Wij willen graag weten als er een persoon structureel aanwezig is tijdens de opvang. Iemand is structureel aanwezig als hij/zij minstens 1 keer in de 3 maanden minimaal een halfuur tijdens opvanguren op de locatie is. Structureel aanwezige personen dienen zich ook in te schrijven in het Personenregister en zich te koppelen aan GOB Spelen is leren.

Ook personen die 18 jaar en ouder zijn en zich inschrijven op het adres van de gastouder dienen zich te registeren in het Personenregister.

 • Graag willen wij op de hoogte blijven van het aantal aanwezige kinderen bij de gastouder. Hierbij willen wij de gastouders vragen om kinderen die bij andere gastouderbureaus zijn aangesloten of eventuele wijzigingen, in te voeren in het registratiesysteem. De namen mogen fictief zijn.
 • Op 17 juni 2020 is er een oudercommissie bijeenkomst geweest. De notulen kunt u downloaden in het online registratie systeem.
 • Op 23 juni is er een gastoudercommissie bijeenkomst geweest. De notulen kunt u downloaden in het online registratie systeem.
 • Ons emailberichten komen regelmatig in de spam terecht. Helaas kunnen wij hier niks aan doen. U kunt onze emailadres als ‘veilig’ markeren om dit te voorkomen.
 • De bureaukosten worden per 1 januari 2021 verhoogd met €2,50 voor de gezinnen waarvan er 1 kind gebruikt maakt van de gastouderopvang. Het nieuwe tarief wordt dan €35,00 per maand. Binnenkort ontvangt u een bijlage voor aan de overeenkomst. Dit wordt met een digitaal ondertekenverzoek verzonden.
 • Nieuw in het pedagogisch beleid: informatie hoe er gehandeld wordt als een gastouder niet handelt volgens de pedagogische doelen.
 • De Meldcode:

Elk jaar bieden wij de Meldcode cursus in het najaar aan. Dit jaar bieden wij de cursus online aan. De duur van de cursus is twee uur. De cursus wordt afgesloten met een toets en een certificaat. Gastouders kunnen zich hiervoor opgeven bij Sandy Copijn.

Bijlagen:

-Protocol kinderopvang

-Beslisboom 0 t/m groep 8

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groeten,

Sandy Copijn

Gastouderbureau Spelen is leren

UPDATE CORONA 14 augustus 2020

Beste gastouders en ouders,

Naar aanleiding van de quarantainerichtlijn van het kabinet is het protocol kinderopvang aangepast. Er is extra informatie opgenomen voor ouders die terugkomen uit een vakantieland met oranje of rood reisadvies.

Het wordt vanwege de gezondheidsrisico’s afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Er wordt van ouders verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen als zij reizen naar deze gebieden. Ouders en kinderen die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, worden daarom dringend geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te blijven. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school en kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang en gastouderopvang), tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen 14 dagen thuisquarantaine echter niet zelf halen of brengen. Bij deze uitzondering op de thuisquarantaine is uitgegaan van de beperkte rol van kinderen in de verspreiding van COVID-19 én het minder intensieve contact dat zij op deze leeftijd hebben met leerkrachten, pedagogisch medewerkers en gastouders.

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of gastouderopvang mogen. Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege het frequente en intensieve contact (verzorging, voeding, knuffelen) dat kinderen in deze leeftijdscategorie hebben met de pedagogisch medewerkers en gastouders.

Hiermee wordt voor kinderen die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, hetzelfde (quarantaine)beleid gehanteerd als voor kinderen die in nauw contact zijn geweest met iemand (buiten hun gezin) die positief is getest op COVID-19. Zie ook het RIVM Protocol bron- en contactonderzoek Covid-19 “categorie 2: overige nauwe contacten” .

Verder blijven de richtlijnen hetzelfde:
-Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. 

-Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken. 

-Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. 

-Beperk het contact tussen gastouder en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Denk hierbij aan: 

 Spreiding in haal- en brengmomenten 

 In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen 

 Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten 

 Kinderen bij de deur laten ophalen 

 Let op dat ouders (buiten) niet bij elkaar clusteren 

Denk er ook over na hoe de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar gastouder kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijv. door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de gastouder het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd. 

Tussen gastouders en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand te bewaren. 

Download hier de actuele versie van het protocol
Als u nog vragen heeft, kunt u gerust contact met ons opnemen.

Een fijn weekend!

Met vriendelijke groeten,
 

Sandy Copijn

Directie Gastouderbureau Spelen is leren
tel: 06-52 44 17 03  (woensdag, donderdag en vrijdag)

UPDATE CORONA 26-06-2020

Beste gastouders en ouders,

Tot op heden mochten kinderen met een neusverkoudheid niet naar de gastouder, tenzij de klachten van het kind als herkenbaar onveranderd pasten bij een reeds bestaande (chronische) aandoening en dit ook aangetoond kon worden. Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid met ingang van 17 juni 2020, als volgt aangepast:

“Kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid zonder koorts mogen naar de gastouder, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19.
Kinderen van 0 tot 6 jaar met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden.
Het is wel belangrijk dat kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid getest worden op COVID-19 als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. Uiteraard kunnen kinderen met neusverkoudheid ook getest worden op indicatie van de behandelend arts of op verzoek van de ouders.”

Voor meer achtergrondinformatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

GOB Spelen is leren volgt uiteraard de richtlijnen en adviezen van de overheid. Maar het is belangrijk om te weten dat het GOB en de gastouders geen werkgeversrelatie hebben.  De gastouders mogen daarom ook zelf beslissen of zij dit advies wel of niet opvolgen. Wij adviseren het volgende:

“Maak de juiste afweging als u uw kind met een neusverkoudheid bij uw gastouder brengt. Het risico bestaat dat uw gastouder of een huisgenoot van uw gastouder ook verkouden wordt. De gastouder mag geen opvang verlenen als zij of haar huisgenoot verkouden is.  De opvang moet dan tijdelijk sluiten voor alle ouders en kan pas hervatten als de gastouder en/of huisgenoot 24 uur klachtenvrij is of negatief test op COVID-19. Daarnaast wordt een verkouden gastouder beperkt in de privésfeer. Zo kunnen eventuele kwetsbare personen in haar omgeving niet bezocht worden. Als u uw kind zelf of op een alternatieve manier kan opvangen, dan adviseren wij om dit te doen. Ga met elkaar in gesprek en probeer samen een passende oplossing te vinden waarbij je rekening houdt met elkaar.”

De nieuwe adviezen worden z.s.m. aangepast in het protocol Veiligheid en gezondheid Covid-19. De gastouders passen de locatie specifieke afspraken binnen dit protocol aan.

 

Kinderopvangtoeslag

Om eerder op de hoogte te zijn van wijzigingen die invloed hebben op de hoogte van de kinderopvangtoeslag, vraagt de belastingdienst maandelijks gegevens op bij alle kinderopvangorganisaties. Dit moet hoge terugvorderingen voorkomen. Een groot deel van de terugvorderingen van kinderopvangtoeslag ontstaat door een afwijking in de door de ouder opgegeven en de daadwerkelijk afgenomen opvanguren.

Als er b.v. door ziekte in de maand een opvangdag niet geregistreerd wordt door de gastouder, heeft dit dus ook gevolgen op de kinderopvangtoeslag die wel doorloopt.

Website SVB: vergoeding en mogelijkheid bezwaar
De website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die namens de overheid de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage tot het maximaal toeslagtarief verzorgt, staat online. Hierop vindt u informatie over de berekening van de vergoeding. Ouders die recht hebben op deze vergoeding ontvangen tussen half juni en eind juni 2020 een brief per post of in hun Berichtenbox (Mijn SVB) van de SVB met daarin de hoogte van de vergoeding. Rond 8 juli 2020 wordt de vergoeding uitbetaald.
Deze compensatie gaat over de periode 16 maart tot 8 juni.

Als u nog vragen heeft, kunt u gerust contact met ons opnemen.

Een fijne dag.

Nieuwsbrief mei 2020

 Beste gastouders, ouder(s)/verzorger(s)

Wat is er sinds de vorige nieuwsbrief (februari 2020) veel gebeurd om ons heen. Wij zijn blij dat de opvang vanaf 11 mei 2020 weer open is en dat alles met de aangepaste maatregelen goed gaat. Wij willen bij deze de gastouders en ouders bedanken voor alle geduld, begrip en inzet van de afgelopen periode.

 Update corona

 • Op 8 juni stopt de noodopvang overdag omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open gaan.
 • Tot 8 juni kan een gastouder overdag noodopvang aanbieden binnen haar beschikbare capaciteit, als die uren worden doorbetaald door andere ouders die geen gebruik maken van de opvang.
 • De vergoeding voor de eigen bijdrage loopt tot 8 juni en geldt voor alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen op peildatum 6 april 2020, mits de ouders de volledige facturen doorbetalen. De ouders worden door de rijksoverheid gecompenseerd voor hun eigen bijdrage tot de maximum uurprijs voor de gastouderopvang van € 6,27.
 • Gastouders en/of huisgenoten met symptomen van hoesten en/of neusverkouden en/of koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis en kunnen getest worden op COVID-19. Er kan geen opvang geboden worden.
 • Kinderen met de volgende klachten blijven thuis:
  • Neusverkoudheid
  • Loopneus
  • Niezen
  • Keelpijn
  • Lichte hoest
  • Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (boven 38 graden Celsius)
  • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben.
 • Ouders melden de ziekte van hun kind bij de gastouder of het gastouderbureau en die registreert dit.
 • Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven de 38 graden Celsius en/of  benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis.
 • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief is, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
 • Kinderen met klachten worden zo snel mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).
 • In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de gastouder het bij de GGD, afdeling infectieziektebestrijding, als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de gastouder ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de kinderopvanglocatie mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af.
 • Begeleidingsbezoeken:

GOB Spelen is leren gaat dit jaar i.v.m. de aangepaste maatregelen 2 keer op bezoek bij de gastouder i.p.v. drie keer. Hiermee voldoet GOB Spelen is leren nog steeds aan het wettelijk gestelde aantal bezoeken per jaar. Er zal hiernaast ook nog telefonisch contact opgenomen worden met de gastouders.

Cursus ‘De vier pedagogische basisdoelen’ voor gastouders

Op 11 maart 2020 heeft de cursus ‘De vier pedagogische basisdoelen’ plaatsgevonden. Het was een leerzame avond! Alle deelnemers hebben een certificaat ontvangen.

VVE

Ook kleine kinderen hebben door dat het een bijzondere tijd is. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een webpagina ontwikkeld voor ouders om uitleg te geven over het coronavirus aan kleine kinderen. De teksten zijn geschreven op het niveau van groep drie. Zie: https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Kinderen/Informatie-voor-kleine-kinderen-3-7-jaar

‘Wat is corona?

Corona is een virus.
Net als griep.
Corona kan je ziek maken.
Een kind vaak maar een beetje.
Oude of zieke mensen heel erg.’

Jarigen

5 mei:             Shekinah wordt 7 jaar

9 mei:             Shayen wordt 1 jaar

13 mei:                      Arya wordt 3 jaar

15 mei:                       Justin wordt 9 jaar

15 juni:                        Rashaan wordt 5 jaar

16 juni:                        Lily-Ivy wordt 4 jaar

21 juni:                        Naomi wordt 4 jaar

23 juni:                        Rizwaan wordt 1 jaar

26 juni:                        Thijmen wordt 4 jaar

27 juni:                        Desmond wordt 8 jaar

3 juli:               Joshua wordt 4 jaar

4 juli:               Liam wordt 1 jaar

12 juli:             Emma wordt 3 jaar

11 augustus:   Daan wordt 1 jaar

30 augustus:   Avesta wordt 1 jaar

 

Hieperdepiep hoera!! Van harte gefeliciteerd namens Gastouderbureau Spelen is leren!

Algemene info

 • Alle protocollen en het pedagogisch beleidsplan zijn herzien en kunt u downloaden via het urenregistratiesysteem
 • De GGD zal vanaf 1 juni 2020 weer starten met de onaangekondigde jaarlijkse- en nader onderzoeken op locatie. Zij willen graag een protocol locatie specifieke uitwerking van de maatregelen zien tijdens het bezoek. Het protocol zal zowel naar de gastouders als de ouders gemaild worden. Dit protocol geldt zolang de aangepaste maatregelen er zijn.
 • Het jaarverslag klachten 2019 kunt u terug vinden op onze website
 • De nieuwsbrief kunt u ook op onze website terug vinden
 • Het is weer mogelijk om een EHBO cursus voor kinderen te volgen
 • Op 17 juni is er een oudercommissie bijeenkomst gepland
 • Op 23 juni is er een gastoudercommissie gepland
 • Pedagogisch beleid:

Bij een gastouder worden maximaal 6 kinderen gelijktijdig opgevangen (eigen kinderen tot 10 jaar worden meegerekend). Waarvan maximaal 5 kinderen tot 4 jaar, waarvan maximaal 4 kinderen tot 2 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.

 • Meldcode:

Tijdens de sluiting van de kinderopvang, hebben gastouders via GOB Spelen is leren, de online cursus van de Meldcode gevolgd.

 • Veiligheid en gezondheidsbeleid wat betreft het spelen in een badje:
 • Houd áltijd toezicht op het kind.
 • Doe kinderen zonder zwemdiploma altijd zwembandjes om.
 • Haal het water uit het zwembadje na gebruik.
 • Zorg ervoor dat er geen (regen)water in het zwembadje kan blijven staan.
 • Laat nooit een ouder kind toezicht houden op een jonger kind.
 • Weet hoe je moet handelen bij verdrinking.

 

Bereikbaarheid GOB Spelen is leren:

Wij zijn telefonisch bereikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag van 9:00-18:00 uur. Wij zijn gesloten op de volgende feestdagen in 2020:

1e Kerstdag en Oudjaarsdag.

Tijdens de zomervakantie zijn wij van 09-07-2020 t/m 30-07-2020 telefonisch niet bereikbaar. Wij zijn deze periode wel bereikbaar via de mail of Whats app.

Wij wensen u alvast een fijne vakantie toe!

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groeten,

Sandy Copijn

Gastouderbureau Spelen is leren

UPDATE CORONA MEI 2020

Beste gastouders en ouders,

Dinsdag heeft het Kabinet bekend gemaakt dat de dagopvang en gastouderopvang vanaf 11 mei 2020 weer volledig (aangepast) open gaan, de BSO (aangepast) open gaat en de noodopvang door blijft gaan.

De compensatieregeling voor eigen bijdrage ouders loopt door voor alle opvangsoorten. Het Kabinet heeft dinsdag aangekondigd dat de compensatie door de overheid voor ouders door blijft lopen zolang het onderwijs gedeeltelijk is opengesteld en de noodopvang in stand blijft. Dat betekent dat de compensatie door de overheid van de eigen bijdrage van ouders tot het maximum uurtarief (€6,27) voor zowel dagopvang, gastouderopvang als buitenschoolse opvang door blijft lopen. Er is nog géén einddatum bekend voor deze compensatieregeling. De noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijft, ook na 11 mei. De compensatie wordt in juni of juli uitbetaald.

Belangrijk: de aangepaste hygiëne maatregelen blijven van kracht. Zie bijlage ‘hygiëne maatregelen gastouders’.

De aanvullende maatregelen. Zie bijlage ‘Poster aanvullende maatregelen’.

 • Houd 1,5 meter met afstand van elkaar ( de 1,5 meter maatregel is niet op kinderen van toepassing wel op volwassenen)
 • Kinderen worden door 1 persoon gebracht
 • Halen en brengen bij de (voor of achter) deur
 • Het afscheid is kort (ook de overdracht)
 • Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen zoals neusverkoudheid of hoesten mogen niet naar de opvang
 • Als de gastouder of huisgenoot klachten heeft zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest? Dan mag er geen opvang aangeboden worden.

Voor meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

Met vriendelijke groeten,

Sandy Copijn

Directie Gastouderbureau Spelen is leren

tel: 06-52 44 17 03

 

CORONA- UPDATE 14 APRIL 2020

Beste gastouders en ouders,

Het kabinet werkt aan voorbereidingen om de coronamaatregelen na 28 april geleidelijk te versoepelen.

Scholen en kinderopvang krijgen de hoogste prioriteit en hebben de meeste urgentie. Eventuele versoepeling is afhankelijk van de situatie in de gezondheidszorg en een afname van het aantal coronabesmettingen.

Vanaf het moment dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat er een compensatieregeling komt, wordt er door SZW en de drie branchepartijen – Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijk Kinderopvang en BOinK – hard gewerkt aan een regeling.

Zowel SZW als de branchepartijen voelen de urgentie maar de complexiteit van de uitvoering vraagt nu eenmaal tijd. De regeling komt er, maar op dit moment is het nog niet mogelijk om een datum te noemen waarop de regeling kan worden bekend gemaakt.

De GGD gaat bij de noodopvang signaalgestuurd toezicht uitvoeren en een vinger aan de pols houden.  Dit betekent dat de toezichthouder telefonisch contact kan opnemen met zowel het gastouderbureau als met de gastouder om te peilen hoe het gaat met de opvang. Bijvoorbeeld om te informeren naar de extra afspraken die zijn gemaakt of naar de (extra) hygiënemaatregelen die zijn genomen.

Wanneer er als gevolg van de noodopvang wijzigingen in de opvangsituatie zijn (bijvoorbeeld uitbreiding van kindplaatsen), horen wij dat graag.

 

Meer informatie

 • Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar de informatie, richtlijnen en adviezen zoals die opgesteld worden door de Rijksoverheid;
 • Voor vragen over kinderopvangtoeslag kunt u de website van de belastingdienstraadplegen;
 • Een overzicht van veel gestelde vragen over wat dit betekent voor de opvang vindt u op veranderingenkinderopvang.nl

Met vriendelijke groeten,

Sandy Copijn

Directie Gastouderbureau Spelen is leren

tel: 06-52 44 17 03 (woensdag, donderdag en vrijdag)

 

CORONA- UPDATE 15 MAART 2020

Beste ouders,

Vanmiddag heeft minister Slob een persconferentie gegeven over de maatregelen die scholen en kinderopvang/gastouderopvang treffen.

Sluiting op last van de overheid is van kracht vanaf maandag 16 maart tot 6 april 2020.
Kinderen van ouders met vitale beroepen mogen bij uitzondering naar de basisschool en de kinderopvang/gastouderopvang.

Het overzicht van de vitale beroepen kunt u via deze link vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen?fbclid=IwAR2_nQ0UuNlcLU93wIwBaO7M_oC51LyjYigOyUBIyiarIiGHexwFll4-NuQ

De (gastouder)opvang is in principe alleen bedoeld voor kinderen van ouders die beide een vitaal beroep hebben.

Het kabinet roept ouders op om voor nu alles te laten zoals het is, dus contracten in stand te houden en de facturen te betalen. Ook de financiële consequenties zullen de komende dagen verder worden uitgedacht en uitgewerkt. Zie : https://www.boink.info/nieuws/kinderopvang-t/m-6-april-gesloten

Wij begrijpen dat deze maatregelingen veel vragen oproept. Veel vragen gaan over de opvanguren, wij hopen u aankomende week hier meer duidelijkheid over te geven.

Wij blijven de berichtgeving vanuit de overheid nauwgezet volgen.

Met vriendelijke groeten,

Sandy Copijn

Directie Gastouderbureau Spelen is leren

tel: 06-52 44 17 03

 

MAART 2020 NIEUWS CORONAVIRUS:

Beste ouders,

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoeken de Chinese autoriteiten het coronavirus. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Op 5 maart 2020 bereikte ons het bericht dat het coronavirus ook in Almere is vastgesteld bij een inwoner uit Almere. Het virus is niet bij een van onze aangesloten gastouders geconstateerd.

Gastouderbureau Spelen is leren volgt de richtlijnen van het RIVM. Deze kunt u vinden via deze link:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang

Op dit moment is er geen aanleiding om de gastouderopvang te sluiten. Dit wordt pas gedaan op advies van de GGD.

Is uw kind wel ziek? Handel dan allereerst zoals u gewoonlijk doet. Wat u daarna doet is afhankelijk van waar u op vakantie bent geweest:

·       Mijn gezin is NIET in een gebied waar het virus heerst.

Kinderen die niet in deze gebieden geweest zijn en verkouden of grieperig zijn, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze het nieuwe coronavirus hebben. De kans is veel groter dat kinderen gewoon griep hebben of verkouden zijn. Neem contact op met de huisarts, als u zich zorgen maakt of kijk op de pagina Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19) van het RIVM voor vragen over uw gezondheid of die van uw kinderen.

·       Mijn gezin is WEL in een gebied geweest waar het virus heerst.

Heeft uw kind verkoudheidsklachten of koorts, laat uw kind dan thuisblijven en beperk contact met anderen. Mocht uw kind tijdens de opvang ziek worden, dan zal de gastouder contact met u opnemen om uw kind op te halen van de opvang. Neem telefonisch contact op met uw huisarts als u of andere gezinsleden:
–  Koorts hebben met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid).
–  En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest  zijn met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus. Zie de website van het RIVM voor de meest recente lijst van besmettingsgebieden.

Mocht uw kind tijdens de opvang ziek worden, zal de gastouder handelen zoals er onderling afgesproken is. Het hygiënebeleid van GOB Spelen is leren blijft onverminderd van kracht.

Als u nog vragen heeft over het coronavirus, kunt u gerust contact met ons opnemen of met het RIVM 0800-1351

 

Met vriendelijke groeten,

 

Sandy Copijn

Gastouderbureau Spelen is leren

06-52441703

 

 

Nieuws kinderopvang 
De tarieven kinderopvangtoeslag 2020 zijn definitief:

2020 2019
 Dagopvang € 8,17 € 8,02
 Bso € 7,02 € 6,89
 Gastouderopvang € 6,27 € 6,15

De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland

 

De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is overwegend voldoende tot goed. Dit blijkt uit de eerste meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK), uitgevoerd door een consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes. Het is voor het eerst in Nederland dat gelijktijdig in alle kinderopvangtypen de kwaliteit op zo’n grote schaal zal worden gemeten. Bovendien is voor het eerst de kwaliteit gemeten in de gastouderopvang. Dit meldt LKK.

Uit de eerste meting van de LKK (uitgevoerd medio 2017) blijkt dat in alle kinderopvangtypen de emotionele kwaliteit – warme relaties, emotionele veiligheid en bevordering van de autonomie –  gemiddeld voldoende tot goed is. In de gastouderopvang zijn de verschillen in emotionele kwaliteit tussen individuele gastouders groter, met uitschieters naar beneden. De educatieve kwaliteit is in alle kinderopvangtypen gemiddeld matig tot net voldoende, opnieuw met uitschieters naar beneden in de gastouderopvang. De peuteropvang biedt de hoogste educatieve kwaliteit.

Er zijn eerste aanwijzingen dat verticale groepen (0 tot 4 jaar) voor zowel peuters als baby’s minder gunstig zijn dan horizontale groepen (0 tot 2 en 2 tot 4 jaar). In de buitenschoolse opvang is er meer aandacht voor kinderparticipatie dan in de kinderdagopvang, peuteropvang en gastouderopvang. In de gastouderopvang bestaat voor de professionalisering de minste aandacht.

De kwaliteit van de kinderopvang komt in grote lijnen overeen met de kwaliteit van de voorgaande kwaliteitsmetingen en toont een stabiel beeld over de jaren heen. Voor de buitenschoolse opvang laten de huidige resultaten een iets lagere kwaliteit zien in vergelijking met voorgaande metingen in 2012. De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang steekt overwegend gunstig af bij die in andere landen.

De kinderopvangsector is bezig met een belangrijke transformatie. Van de kinderopvang wordt meer en meer verwacht dat ze als een volwaardige pedagogische en ontwikkelingsgerichte voorziening functioneert. Het consortium LKK hoopt dat de onderzoeksresultaten een positieve bijdrage leveren aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de kinderopvangsector. Naar verwachting worden in de komende jaren vanuit de LKK handzame producten en diensten ontwikkeld en beschikbaar gesteld ter bevordering van de kwaliteit van de kinderopvangsector.

download het rapport op onze online leden omgeving

Bron: Redactie Nationale Onderwijsgids


Brandbrief vanwege bezuinigingen op voorschool

Gemeenten, scholen en ouders maken zich grote zorgen over de bezuinigingen op de voorschoolse opvang. De komende jaren gaat er minder geld naar onderwijs aan peuters die risico lopen op een leerachterstand.

In de grote steden en bij de belangrijkste organisaties voor basisonderwijs en kinderopvang zijn ze daar niet blij mee. Want minder geld betekent minder hulp voor kinderen met een achterstand, schrijven ze in een brandbrief aan staatssecretaris Dekker.

In de brief wordt Dekker gevraagd de bezuiniging ongedaan te maken en zelfs meer geld vrij te maken om achterstand in het onderwijs aan te pakken.

Leerachterstanden

Het ministerie van Onderwijs heeft al gereageerd op de brandbrief en zegt dat er in 2018 minder geld nodig is omdat er dan minder kinderen met een leerachterstand zijn. Daardoor wordt er voor elk kind met een risico op een leerachterstand nog altijd evenveel geld uitgetrokken als voorheen.

Volgens het ministerie blijft het belangrijk om eventuele leerachterstanden zo vroeg mogelijk weg te werken, zodat zoveel mogelijk kinderen gelijke kansen hebben op school.

Nut

Overigens zijn deskundigen het niet eens over het nut van de voorschool. Zo zouden kinderen volgens hoogleraar Ruben Fukkink een achterstand niet inhalen met educatieve programma’s, en zou de voorschool dus geen toegevoegde waarde hebben.

Volgens een onderzoek van de Universiteit van Utrecht en het Kohnstamm Instituut zou de voorschool juist wel zin hebben. Zo zou de woordenschat van peuters erdoor verbeteren.

Bron:nos.nl


Ouders ontvangen hogere kinderopvangtoeslag

In 2016 krijgen ouders voor het eerste en tweede kind een hogere toeslag voor de kinderopvang.

Dit kan voor werkende ouders met twee kinderen ruim 100 euro per maand schelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een gezin waarbij één ouder 40 uur per week werkt en de ander 24 uur. De kinderen in dit rekenvoorbeeld gaan drie hele dagen naar de opvang.

Ouders met een laag inkomen krijgen in 2016 maximaal 94 procent van de kosten voor kinderopvang vergoed. Daarnaast stijgen de maximale uurtarieven voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang in 2016 met 0,7 procent.

Bron: nu.nl


 

Verbetering kwaliteit gastouders kinderopvang

Het kabinet wil de kwaliteit van individuele gastouders in de kinderopvang verbeteren door verdergaande professionalisering. In het najaar van 2016 komt het kabinet met een integraal plan over gastouderschap waarin dit voorstel verder wordt uitgewerkt.

Dit staat in de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting ‘Kinderopvang’ van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Naast deze kwaliteitsverbetering van de gastouders kijkt het kabinet ook naar de arbeidsrechtelijke positie van gastouders. Zo wil het kabinet verkennen of op termijn de opvang door familieleden uitgezonderd moet worden van de wet kinderopvang en de kinderopvangtoeslag. Met de opvang door grootouders is naar verwachting structureel 75 miljoen euro gemoeid. Deze middelen zouden dan kunnen worden ingezet voor het versterken van de kwaliteit van de professionele gastouderschap.

De kwaliteit van de gastouderopvang is door wijzigingen in regelgeving en toezicht sinds 2010 op een minimumniveau gegarandeerd. Echter, Nederland zit met de kwaliteit en begeleiding van gastouders internationaal in de middenmoot. Ten aanzien van de begeleiding van gastouders ligt Nederland achter. Daarom komt het kabinet, in overleg met veldpartijen, met extra maatregelen om dit te verbeteren.

Uit de beleidsdoorlichting ‘Kinderopvang’ blijkt dat de kinderopvangtoeslag behoorlijk doelmatig is en vrij effectief de arbeidsparticipatie stimuleert. Mensen met lage inkomens maken in verhouding minder gebruik van de kinderopvang. Minister Asscher vindt het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van kinderopvang, zodat beide partners aan het werk kunnen. Daarom gaat het ministerie onderzoeken wat er precies aan de hand is.

Bron: rijksoverheid.nl


MODELRAPPORTEN KINDEROPVANG AANGEPAST DOOR MINISTERIE 

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft de modelrapporten voor de peuterspeelzaal, gastouderbureau, gastouder, dagopvang en buitenschoolse opvang aangepast. Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid onder meer regels in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’, ‘het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd.

Om te kunnen beoordelen of aan deze regels wordt voldaan, werken alle toezichthouders in Nederland met dezelfde veldinstrumenten, zoals vragenlijsten, om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen tijdens een inspectiebezoek. Deze rapporten geven een overzicht van de getoetste eisen en geven hierbij aan wat de toezichthouder heeft geconstateerd en wat zijn beoordeling is. In het ‘Overzicht bevindingen’ staan de bevindingen van de toezichthouder heel kort per inspectie-domein samengevat en in ‘Het inspectie-onderzoek’ staan ze per inspectie-item uitgewerkt.

Het modelrapport voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen is ingedeeld in zes domeinen: kinderopvang in de zin van de Wet Kinderopvang, pedagogisch klimaat, personeel en groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting en ouderrecht. Alleen het modelrapport van gastouders wijkt wat af. Zo worden de rechten van ouders voor een groot deel geregeld bij de gastouderbureaus waar zij onder vallen en worden gastouderbureaus nog getoetst op hun kwaliteit en op het onderdeel accommodatie en inrichting.

Bron: nationaleonderwijsgids.nl

 

Call Now Button
error: Content is protected !!